Saunarium pod Tatrami

Białka Tatrzań­ska instynk­tow­nie koja­rzyć może się nam z górami. W końcu to Tatry, narty, wędrówki po górach, a także od nie­dawna rowery, lot­niar­stwo i inne podobne przy­gody. Termy Białki Tatrzań­skiej to raczej nie­ty­powa pro­po­zy­cja, która jed­nak zdo­bywa sobie ogromną popu­lar­ność w ostat­nich latach. Termy tatrzań­skie to nic innego jak wyko­rzy­sta­nie wód geo­ter­mal­nych, które w tym miej­scu znaj­dują się wyjąt­kowo płytko i pozwa­lają na zaofe­ro­wa­nie wielu do nie­dawna mało zna­nych moż­li­wo­ści tury­stom w cza­sie ich pobytu, a także oso­bom przy­jeż­dża­ją­cym tylko ze względu na cały Aqu­apark znaj­dujący się w Białce Tatrzań­skiej.
1-e39

Baseny geo­ter­malne Buko­winy Tatrzań­skiej to jedno, ale jesz­cze cie­kaw­szą opcją jest sau­no­wa­nie Terma Białka. Czym ogól­nie jest sau­no­wa­nie? Jest to korzy­sta­nie z sauny w spo­sób eks­tre­malny, ponie­waż Terma Bania ofe­ruje kilka rodza­jów saun rów­no­cze­śnie i można sobie wybrać naj­lep­szą dla nas opcję. Na początku oczy­wi­ście trzeba wybrać, która z dostęp­nych opcji w sau­na­rium jest dla nas odpo­wied­nia.

Za sto­sun­kowo eks­tre­malną opcję może być uznana sauna fiń­ska, w któ­rej tem­pe­ra­tura docho­dzi nawet do stu stopni. Nie jest to jed­nak nie­bez­pieczne, ponie­waż wil­got­ność powie­trza docho­dzi zale­d­wie do dwu­dzie­stu pro­cent, co przy takiej tem­pe­ra­tu­rze ozna­cza sto­sun­kowo suche dozna­nia. Prze­ci­wień­stwem tego spo­sobu spę­dza­nia czasu jest łaź­nia parowa, w któ­rej wil­got­ność docho­dzi do stu pro­cent i w prak­tyce woda znaj­du­jąca się w powie­trzu skra­pla się w cza­sie korzy­sta­nia z sauny. Tem­pe­ra­tura w łaźni paro­wej docho­dzi do 45 stopni, co w porów­na­niu z łaź­nią fiń­ską może wyda­wać się nie­zbyt wyso­kim pozio­mem, ale efekty są odpo­wied­nie. Zwal­cza­nie stresu to pod­sta­wowa zaleta łaźni paro­wych.

Tak naprawdę termy pod­ha­lań­skie Terma Białka nie odkry­wają ame­ryki na nowo. Na Pod­halu tra­dy­cja korzy­sta­nia z wód geo­ter­mal­nych jest bar­dzo długa, cho­ciaż nie­zbyt roz­po­wszech­niona. Do jej bogac­twa ośro­dek w Białce Tatrzań­skiej Terma Białka sięga poprzez grotę kamienną oraz tak zwaną saunę sta­ro­gó­ral­ską. W obu tych opcjach tem­pe­ra­tura i wil­got­ność są raczej umiar­ko­wane, co może być dobrym roz­wią­za­niem na start dla osób, dla któ­rych sau­no­wa­nie to dopiero począ­tek przy­gody z sau­nami róż­nego typu. Przy dru­giej wizy­cie można się zde­cy­do­wać na kla­syczną ruską banię, która czę­sto jest wybie­rana jako opcja ubo­ga­ca­jąca inne atrak­cje w górach wyko­rzy­sty­wane przez tury­stów.

Related Posts with Thumbnails

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


Preview:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.