Jak samemu zro­bić kule kąpie­lowe?

Kąpiel w wan­nie, w cie­płej wodzie z dodat­kiem olej­ków zapa­cho­wych i kul musu­ją­cych jest relak­su­jąca. Można w jed­nej chwili zapo­mnieć o pro­ble­mach dnia codzien­nego i po pro­stu odprę­żyć się. Nie trzeba kupo­wać w skle­pach kul do kąpieli, bowiem można je wyko­nać w pro­sty spo­sób w warun­kach domo­wych. Jak tego doko­nać i jakie skład­niki będą nam potrzebne?
bath-465577_1280

Nie­zbędne skład­niki

Aby wyko­nać wła­sno­ręcz­nie kule musu­jące do kąpieli będziemy potrze­bo­wać jedną szklankę kwasu cytry­no­wego, 2 szklanki wodo­ro­wę­glanu sodu, odro­binę barw­nika spo­żyw­czego, 5 ml olejku ete­rycz­nego, 15 ml płyn­nego oleju roślin­nego, wodę lub spi­ry­tus w spry­ski­wa­czu oraz foremki do kul, małych myde­łek czy do lodów. Kule można też for­mo­wać we wła­snych rękach, choć nie będą one tak ide­alne jak w forem­kach do tego prze­zna­czo­nych. Te pro­ste skład­niki, które posłużą nam na kule kąpie­lowe, można kupić m.in. w skle­pie Eco­Flo­res.

Jak wyko­nać kule?

W pierw­szej kolej­no­ści należy wsy­pać do miski wszyst­kie sprosz­ko­wane skład­niki i prze­siać je przez drobne sito. Po wymie­sza­niu dodaje się do nich oleje, olejki ete­ryczne i mie­sza dalej. Kolej­nym kro­kiem jest spry­ska­nie mie­sza­niny deli­kat­nie wodą lub spi­ry­tusem, aby ją nieco zwil­żyć. Po kil­ku­krot­nym spry­ski­wa­niu i mie­sza­niu, sub­stan­cja zaczyna być w miarę pla­styczna. Jeśli doj­dziemy do takiego stanu mie­sza­niny, należy prze­ło­żyć ją do form jak naj­szyb­ciej, gdyż szybko tężeje i trudno nadać jej pożą­da­nego kształtu. Po uzy­ska­niu twar­dych kul, należy je wyjąć z formy i ponow­nie spry­skać wodą, aby stały się jesz­cze tward­sze.

W ten sto­sun­kowo pro­sty spo­sób uzy­sku­jemy samo­dziel­nie wyko­nane kule kąpie­lowe, które można prze­cho­wy­wać przez dłuż­szy czas, o ile umie­ścimy je w suchym miej­scu.

Są one gotowe do uży­cia przy kąpieli. Kiedy umie­ścimy je w wan­nie z wodą, zaczną muso­wać dokład­nie w ten sam spo­sób jak kule kąpie­lowe kupione w skle­pie. Powoli zaczną uwal­niać zawarte w nich skład­niki, spra­wia­jąc, że nasza kąpiel będzie jesz­cze więk­szą przy­jem­no­ścią dla zmy­słów. To także spo­sób na to, aby już w cza­sie kąpieli natłu­ścić i nawil­żyć naszą skórę, doda­jąc w pro­ce­sie przy­go­to­wy­wa­nia kul do mie­sza­niny cie­kłych emul­ga­to­rów.

Kupu­jąc suche skład­niki w skle­pie inter­ne­to­wym można zamó­wić ich więk­szą ilość, aby móc przy­go­to­wać od razu kilka czy kil­ka­na­ście kul musu­ją­cych do kąpieli. Mogą one rów­nie dobrze posłu­żyć jako ory­gi­nalny pre­zent dla naszych bli­skich na każdą oka­zję. Kwe­stia taka, do kogo ten pre­zent ma tra­fić.

Related Posts with Thumbnails

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


Preview:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.